PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Opublikowany

Zgodnie z treścią art. 17  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), każda osoba  fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych  naruszałoby postanowienia rozporządzenia RODO, prawo UE lub prawo  państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Przesłanki skorzystania z prawa do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,  a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:
  a)  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec   przetwarzania  dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie   publicznym lub  prawnie uzasadnionych interesach i nie występują   nadrzędne prawnie  uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  b) wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Poinformowanie innych administratorów

Jeżeli administrator upublicznił dane  osobowe, w wyniku wykonania prawa do bycia zapomnianym ma obowiązek  usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię  i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki  techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane  osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci  usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub  ich replikacje (art. 17 ust. 2 RODO).

Aby wzmocnić prawo do „bycia  zapomnianym” w Internecie, RODO rozszerza prawo do usunięcia danych  poprzez zobowiązanie administratora, który upublicznił te dane osobowe,  do poinformowania administratorów, którzy przetwarzają takie dane  osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych  osobowych lub ich replikacji. Administrator danych – czyniąc zadość temu  obowiązkowi – winien podjąć racjonalne działania z uwzględnieniem  dostępnych środków i technologii, w tym dostępnych środków technicznych,  w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane  osobowe, o żądaniu osoby, której dane dotyczą.

Zgoda udzielona jako dziecko

Prawo to ma szczególne znaczenie wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą,  wyraziła zgodę jako dziecko i nie była w pełni świadoma ryzyka  związanego z przetwarzaniem danych, a w późniejszym czasie chce takie  dane osobowe usunąć. Osoba, której dane dotyczą, powinna móc wykonywać  to prawo, mimo że już nie jest dzieckiem.

Wyłączenie prawa do bycia zapomnianym

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 RODO, prawo do bycia zapomnianym nie ma  zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na:
  a) cele zdrowotne;
  b) orazinteres publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dalsze zatrzymywanie danych osobowych powinno być uznane za zgodne  z prawem, jeżeli jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi  i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  władzy publicznej powierzonej administratorowi, z uwagi na względy  interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów  archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub  historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń.
Prawo do bycia zapomnianym – na etapie projektowania – było jednym  z najgoręcej dyskutowanych aspektów RODO. Największymi oponentami prawa  do bycia zapomnianym byli dostawcy usług online i serwisów  społecznościowych, bowiem ich modele biznesowe opierają się  na wykorzystaniu danych osobowych w celach reklamowych i analitycznych.
Aby wymusić przestrzeganie m.in. prawa do bycia zapomnianym, rzecznicy  ochrony danych osobowych (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych  Osobowych) będą mogli nakładać surowe kary na podmioty, które  dopuszczają się naruszeń. Kary administracyjne mogą wynieść  do 20.000.000 Euro lub – w przypadku przedsiębiorców – do 4% całkowitego  rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (art. 83 ust.  5 RODO).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nowe regulacje w zakresie sposobu przewozu ładunku

temu

W dniu 28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U.2018.361, zwanej dalej „Rozporządzeniem”). Potrzeba jego wydania wynikała z braku szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przewozu ładunku w polskim ustawodawstwie.
Pośrednicy transakcyjni, czyli stare po nowemu

temu

W piłce nożnej, tak jak i w innych dyscyplinach sportowych, zarówno zawodnicy, jak i kluby korzystają z usług profesjonalnych przedstawicieli, uczestniczących w relacjach między tymi podmiotami. Tak zwane pośrednictwo transakcyjne odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej piłce, a temat ogromnych kwot obracających się w światowym futbolu wykroczył już poza branżę, przenikając do mainstreamowych mediów.
Niebezpieczna praktyka w konstruowaniu umów kontraktacji

temu

W ostatnim czasie, przedmiotem żywych rozważań jest umowa kontraktacji oraz niebezpieczne praktyki w konstruowaniu przez strony jej postanowień. Powyższe wynika z faktu, iż coraz częściej nieprawidłowe postanowienia umowne w umowie kontraktacji lub niewłaściwa konstrukcja stosunku prawnego pomiędzy producentem a kontraktującym powodują nie tylko praktyczne problemy w zakresie egzekwowania wzajemnych świadczeń, ale także niezamierzone przez strony skutki prawne. Może się nawet okazać, że z uwagi na brak pewnych istotnych postanowień umowy, zawarta umowa nie jest wiążąca dla stron.
Kolejne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

temu

Z dniem 12 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1).

Optymista Roku 2017 – mec. Jarosław Chałas

Mecenas Jarosław Chałas został laureatem nagrody Optymista Roku 2017.  Działa tam, gdzie inni mówią „nie da się”. W jego słowniku nie ma słowa  „niemożliwe”.