Usługi turystyczne
Kopiuj tekst
Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Co się stanie jeżeli, organizator turystyki mimo wezwania nie składa deklaracji oraz nie uiszcza składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ?

Konsekwencje dla organizatora turystyki w takim przypadku mogą być bardzo poważne. Przede wszystkim art. 10a pkt 1a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2016.187 t.j.) przypadek taki traktuje jako rażące naruszenie warunków wykonywania tego rodzaju działalności. W takiej sytuacji na wniosek Funduszu Gwarancyjnego prowadzącego Turystyczny Fundusz Gwarancyjny może nastąpić wykreślenie organizatora turystyki z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz orzeczenie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy miejscowo marszałek województwa. Jak więc widać już w obszarze prawa administracyjnego, uchybienie to prowadzi do przymusowego zaprzestania tego świadczenia usług turystycznych.

Co jednak, gdy powyższa decyzja zapadła w okresie, gdy organizatora turystyki wciąż wiązały umowy o świadczenie usług turystycznych zawarte ze swoimi klientami?

Ponieważ działalność w zakresie usług turystycznych jest działalnością regulowaną, może być ona wykonywana wyłącznie przez podmioty legitymujące się stosownym uprawnieniem. Jeżeli dany podmiot nie dysponuje nim, to nie może realizować takiej działalności zgodnie z prawem. Oznacza to również, że nie może w zgodzie z literą prawa zrealizować zawartych już umów z klientami. W takiej sytuacji, w interesie organizatora turystyki jest doprowadzenie do ich rozwiązania w możliwie jak najbardziej koncyliacyjny sposób. Nie ulega wszak wątpliwości, że konsekwencje związane z niewykonaniem powyższych obowiązków obciążają organizatora i to on ponosi za nie odpowiedzialność. Ma to tym większe znaczenie, że w takiej sytuacji klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze względu na brak możliwości jej wykonania z przyczyn leżących po stronie organizatora turystycznego. W efekcie, organizator będzie obowiązany nie tylko do zwrócenia tego, co klient już mu zapłacił, ale także do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania takiego umowy (art. 494 Kc).

Autor: Marcin Kozłowski, adwokat z kancelarii Chałas i Wspólnicy
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.