Zmiany w klauzulach niedozwolonych
Zmiany w klauzulach niedozwolonych

Zmiany w klauzulach niedozwolonych

Opublikowany

Rewolucja w klauzulach niedozwolonych

Mija już drugi tydzień od wejścia w życie nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1634). Jej przepisy przyniosły rewolucyjne zmiany dotyczące m.in. modelu kontroli wzorów umów. Jaki zatem będą miały wpływ na pozycję przedsiębiorcy w prowadzonym postępowaniu o uznania postanowienia wzorca umownego za niedozwolony?

Zgodnie z dodanym ostatnią nowelizacją art. 23b, o tym, czy dane postanowienie wzorca umownego jest niedozwolone, decyduje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Natomiast podstawą wpisu do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, którą do tej pory były wyroki warszawskiego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest decyzja Prezesa UOKiK. Ustawodawca odstąpił zatem od prowadzonej jako podstawowa sądowej kontroli na rzecz kontroli administracyjnej.

Głównym postulatem, który przyświecał tej zmianie była m.in. nadmierna długość toczących się postępowań. Obecnie Prezes UOKiK zobowiązany jest do załatwienia danej sprawy w ciągu 4 miesięcy. W szczególnie skomplikowanych sprawach ma na podjęcie decyzji 5 miesięcy. Tak wskazują przepisy. Czy naprawdę tak będzie? Rzeczywistość szybko zweryfikuje tę regulację.

Nowe przepisy, nowe wątpliwości

Jednak mimo że sam postulat dotyczący przyspieszenia postępowania był słuszny, to już po wejściu w życie nowelizacji przepisów, pojawiły się liczne wątpliwości.  Powstało m.in. pytanie, czy w ramach postępowania administracyjnego nie zostaną ograniczone uprawnienia przedsiębiorców do ochrony swoich racji dotyczących stosunków cywilno-prawnych łączących ich z konsumentami? Zauważyć wszak należy, że nowy model kontroli to już nie tyle spór toczony między procesowo równymi podmiotami, oparty o zasadę kontradyktoryjności, a raczej obrona przedsiębiorcy, która kończy się władczym aktem Prezesa UOKiK. W tym to właśnie akcie - obok uznania i zakazania posługiwania się danym postanowieniem - przedsiębiorca może zostać zobowiązany do:

- poinformowania konsumentów, będących stronami danych umów o uznaniu za niedozwolone postanowienia wzorca;
- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i określonej formie
- nakazania publikacji nawet nieprawomocnej decyzji na swój koszt.

Ponadto, zgodnie z art. 99d ustawy, jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów, Prezes UOKiK może nadać decyzji w całości lub w części rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach, mimo powstania już określonych skutków, przedsiębiorca dopiero przed sądem będzie mógł podjąć rzeczywistą obronę swoich praw. Z nadzieją przychodzi tu jednak art. 23b ust. 4 wskazujący na konieczność stosowania przywołanych środków proporcjonalnie do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczności usunięcia jego skutków. Bardzo pomocny jest także art. 417 Kodeksu cywilnego, określający odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Pozostaje mieć nadzieję, że powyższe instrumenty będą skutecznie gasić zapały Prezesa UOKiK przed podejmowaniem nieadekwatnych wobec przedsiębiorców środków prawnych.

Inną kwestią jest, czy w związku z większym ryzykiem po stronie przedsiębiorców, związanym z nowym, modelem kontroli, wymusi to na nich w ogóle unikanie stosowania postanowień, na które pada choćby cień podejrzeń o bycie niedozwolonym. Jeżeli tak się stanie, to w efekcie zmiany, w pewnym zakresie może dojść do ograniczenia wolności gospodarczej - przynajmniej odnośnie swobody zawierania umów. Z drugiej jednak strony, gdyby przyjąć taki scenariusz, wówczas konsumenci zostaną objęci realnie lepszą ochroną przed nieuczciwymi praktykami.

Autor: Marcin Kozłowski, adwokat, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nowe regulacje w zakresie sposobu przewozu ładunku

temu

W dniu 28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U.2018.361, zwanej dalej „Rozporządzeniem”). Potrzeba jego wydania wynikała z braku szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przewozu ładunku w polskim ustawodawstwie.
Pośrednicy transakcyjni, czyli stare po nowemu

temu

W piłce nożnej, tak jak i w innych dyscyplinach sportowych, zarówno zawodnicy, jak i kluby korzystają z usług profesjonalnych przedstawicieli, uczestniczących w relacjach między tymi podmiotami. Tak zwane pośrednictwo transakcyjne odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej piłce, a temat ogromnych kwot obracających się w światowym futbolu wykroczył już poza branżę, przenikając do mainstreamowych mediów.
Niebezpieczna praktyka w konstruowaniu umów kontraktacji

temu

W ostatnim czasie, przedmiotem żywych rozważań jest umowa kontraktacji oraz niebezpieczne praktyki w konstruowaniu przez strony jej postanowień. Powyższe wynika z faktu, iż coraz częściej nieprawidłowe postanowienia umowne w umowie kontraktacji lub niewłaściwa konstrukcja stosunku prawnego pomiędzy producentem a kontraktującym powodują nie tylko praktyczne problemy w zakresie egzekwowania wzajemnych świadczeń, ale także niezamierzone przez strony skutki prawne. Może się nawet okazać, że z uwagi na brak pewnych istotnych postanowień umowy, zawarta umowa nie jest wiążąca dla stron.
Kolejne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

temu

Z dniem 12 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1).

Cenowa zmowa producentów ciężarówek nie jest bezkarna

W ślad za ostatnią decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą zmowy cenowej producentów ciężarówek, coraz więcej przedsiębiorców z branży zaczyna rozważać wystąpienie w tym zakresie na drogę sądową i to zarówno indywidualnie, jak i w ramach pozwu zbiorowego. Czy będzie to początek prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia konkurencji tak jak to ma miejsce za oceanem, oraz u większości naszych europejskich sąsiadów? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jest to ewidentny znak, że przedsiębiorcy działający na krajowym rynku zaczynają dostrzegać idące za tym możliwości.