Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?
Kopiuj tekst
Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?

Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?

Budzi wiele wątpliwości nowelizacja uregulowań  w zakresie  art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwana: ustawą o CIT)  dot. opodatkowania  wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych.  Z treści  ww. art. wynika, iż przychodem,  jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.”

Tak więc wnioskuje się, iż przychodem jest nie tylko wkład niepieniężny wniesiony do spółki w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, ale również każdy wkład środków pieniężnych. Wkłady pieniężne to kapitał warunkujący rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wniesienie i pokrycie wkładów na kapitał podstawowy to niezbędny obowiązek, na moment zawiązywania spółki kapitałowej,  wspólnika, udziałowca, akcjonariusza. Przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 powstaje  co do zasady „w dniu zarejestrowania spółki, spółdzielni albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego(…)”.

Skutkiem tych zmian może być zniechęcenie lub obawy przedsiębiorców do dokonywania inwestycji gotówkowych w spółki z.o.o., akcyjne, a także komandytowo - akcyjne zarówno działające na rynku, ale także nowo powstające. Może być to przyczyna wstrzymania dokonywania transakcji skutkujących podwyższaniem kapitału zakładowego tych spółek. Nowa regulacja zobowiązuje wnoszącego do rozliczenia podatku dochodowego, z przychodu, który powstanie w związku z  wniesieniem wkładu do podmiotu. Mało prawdopodobnym jest, aby zintensyfikowało to dokapitalizowanie spółek giełdowych, zakładanie spółek kapitałowych, z wyższym, niż wymagany, kapitałem zakładowym, czy też pobudziło rozwój projektów

Mając na uwadze art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT, problematyczną kwestią, staje się rozliczenie kosztów, związanych z objęciem udziałów/akcji w zamian za gotówkę. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu powinien być faktycznie poniesiony wydatek na nabycie lub objęcie wnoszonych udziałów/akcji, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Rozliczenie w ten sposób takiej transakcji, skutkować będzie zerowym dochodem do opodatkowania. Wzbudzi ono entuzjazm  podatników, ale tylko do chwili powstania obowiązku podatkowego i konieczności ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu dokonanej  transakcji zbycia tychże udziałów.

W okresie oczekiwania na oficjalne stanowisko Ministra Finansów w sprawie interpretacji nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o CIT, staje się możliwość zastosowania instytucji art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, z którego to wynika, iż przychodem nie są dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy(…)”. Dopłaty na kapitał zapasowy mogą jedynie być tymczasowym rozwiązaniem, wpływającym na poprawę sytuacji finansowej podmiotu.

W oparciu o dane systemowe wygenerowane z bazy KRS, możliwe jest dokonanie analizy wartości kształtującego się na koniec stycznia 2018 r. kapitału zakładowego spółek kapitałowych, w konfrontacji z analogicznym okresem z lat ubiegłych. Pozwoli to na szybką ocenę skutków powyższego rozwiązania prawnego w świetle zwiększania efektywności poboru podatku dochodowego od osób prawnych, jak i jego wpływu na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
Powiązane artykuły
„Nie ma nic za darmo” – to nie sprawdza się w podatkach

Znaki towarowe w świetle obciążeń podatkowych zazwyczaj kojarzą się z nadużyciami w zakresie generowania zbyt wysokich lub fikcyjnych kosztów uzyskania przychodów. Podobne ryzyka nasuwają się również w zakresie wykorzystania innych wartości niematerialnych i prawnych. Wśród najczęstszych nieprawidłowości w zakresie transakcji, w których przedmiotem jest znak towarowy wyszczególnić należy błędną wycenę znaków, nierynkowe ustalenie wysokości opłat za udzielanie licencji, wynajmu lub dzierżawy tych aktywów, wykorzystanie ich do transakcji kapitałowych, celem zminimalizowania dochodu do opodatkowania bądź wygenerowania straty podatkowej, odliczanej przez kolejne lata w ramach „legalnej optymalizacji”. Przykładów mnożyć byłoby można więcej, ale warto jednak dokonać analizy drugiej strony medalu – tj. korzystania ze znaku towarowego bez uiszczania opłat na rzecz jego faktycznego właściciela.
Exit Tax – sprawiedliwy czy dotkliwy?

Po zapowiedziach Ministerstwa Finansów nt. nowej koncepcji podatku, jaki ma obowiązywać już w 2019 r. w mediach i biznesie wrze. Kolejna sprawiedliwa danina na rzecz budżetu państwa ma obowiązywać tych, którzy prowadząc zyskowne przedsięwzięcia w Polsce, chcą z nią się rozstać. Zmiana rezydencji z polskiej na jakąkolwiek inną wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia 3 lub 19 procentowego podatku, wyliczonego od wartości majątku firmy. Zapewne planowanie dodatkowych przyszłych wydatków budżetowych, jakie pokryte potencjalnie będą mogły być z tego źródła, jest zdecydowanie prostsze, od zapobieżenia potencjalnym stratom budżetu, jakie może przynieść exit tax.
Kto zyska, a kto straci na split payment

W końcu ruszył mechanizm podzielonej płatności. Wszyscy, którzy nieświadomie uczestniczyli w oszustwach vatowskich, pokładają nadzieję, że ta instytucja będzie ich chronić przez nieuczciwymi kontrahentami. Nikt nie ma wątpliwości, że liczba podmiotów nieuwikłanych w przestępstwa podatkowe stanowi co najmniej 90% podmiotów obrotu gospodarczego, a zdecydowana – choć groźna dla budżetu –  mniejszość to podmioty działające poza ramami prawa. Od kilku miesięcy trwają nieustanne debaty, czy split payment to korzystne rozwiązanie podatkowe, czy też narzędzie pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstw. Choć resort finansów wymienia szereg zalet tego rozwiązania, które w głównej mierze ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe podmiotu, to w rzeczywistości ci którzy zawsze płacili podatek VAT, nie odczują zmian ani znacznych korzyści. Jeśli chodzi o realne ryzyka dla przedsiębiorstw - to zapewne, jednym z nich jest płynność finansowa.  
PGK a wpływy z CIT do budżetu

Raczej już nikt nie ma wątpliwości, że podatkowa grupa kapitałowa (PGK) nie stanowi obecnie efektywnego narzędzia optymalizowania zobowiązań podatkowych. Szereg zmian w ustawie CIT, jakie obowiązują od 2018r. jednoznacznie przeświadcza, że resort finansów podjął walkę z nadużyciami podatkowymi, jakie były identyfikowane przez organy skarbowe w ramach struktur PGK.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.