Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?
Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?

Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych opodatkowane?

Opublikowany

Budzi wiele wątpliwości nowelizacja uregulowań  w zakresie  art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwana: ustawą o CIT)  dot. opodatkowania  wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych.  Z treści  ww. art. wynika, iż przychodem,  jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.”

Tak więc wnioskuje się, iż przychodem jest nie tylko wkład niepieniężny wniesiony do spółki w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, ale również każdy wkład środków pieniężnych. Wkłady pieniężne to kapitał warunkujący rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wniesienie i pokrycie wkładów na kapitał podstawowy to niezbędny obowiązek, na moment zawiązywania spółki kapitałowej,  wspólnika, udziałowca, akcjonariusza. Przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 powstaje  co do zasady „w dniu zarejestrowania spółki, spółdzielni albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego(…)”.

Skutkiem tych zmian może być zniechęcenie lub obawy przedsiębiorców do dokonywania inwestycji gotówkowych w spółki z.o.o., akcyjne, a także komandytowo - akcyjne zarówno działające na rynku, ale także nowo powstające. Może być to przyczyna wstrzymania dokonywania transakcji skutkujących podwyższaniem kapitału zakładowego tych spółek. Nowa regulacja zobowiązuje wnoszącego do rozliczenia podatku dochodowego, z przychodu, który powstanie w związku z  wniesieniem wkładu do podmiotu. Mało prawdopodobnym jest, aby zintensyfikowało to dokapitalizowanie spółek giełdowych, zakładanie spółek kapitałowych, z wyższym, niż wymagany, kapitałem zakładowym, czy też pobudziło rozwój projektów

Mając na uwadze art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT, problematyczną kwestią, staje się rozliczenie kosztów, związanych z objęciem udziałów/akcji w zamian za gotówkę. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu powinien być faktycznie poniesiony wydatek na nabycie lub objęcie wnoszonych udziałów/akcji, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Rozliczenie w ten sposób takiej transakcji, skutkować będzie zerowym dochodem do opodatkowania. Wzbudzi ono entuzjazm  podatników, ale tylko do chwili powstania obowiązku podatkowego i konieczności ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu dokonanej  transakcji zbycia tychże udziałów.

W okresie oczekiwania na oficjalne stanowisko Ministra Finansów w sprawie interpretacji nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o CIT, staje się możliwość zastosowania instytucji art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, z którego to wynika, iż przychodem nie są dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy(…)”. Dopłaty na kapitał zapasowy mogą jedynie być tymczasowym rozwiązaniem, wpływającym na poprawę sytuacji finansowej podmiotu.

W oparciu o dane systemowe wygenerowane z bazy KRS, możliwe jest dokonanie analizy wartości kształtującego się na koniec stycznia 2018 r. kapitału zakładowego spółek kapitałowych, w konfrontacji z analogicznym okresem z lat ubiegłych. Pozwoli to na szybką ocenę skutków powyższego rozwiązania prawnego w świetle zwiększania efektywności poboru podatku dochodowego od osób prawnych, jak i jego wpływu na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Kto zyska, a kto straci na split payment

temu

W końcu ruszył mechanizm podzielonej płatności. Wszyscy, którzy nieświadomie uczestniczyli w oszustwach vatowskich, pokładają nadzieję, że ta instytucja będzie ich chronić przez nieuczciwymi kontrahentami. Nikt nie ma wątpliwości, że liczba podmiotów nieuwikłanych w przestępstwa podatkowe stanowi co najmniej 90% podmiotów obrotu gospodarczego, a zdecydowana – choć groźna dla budżetu –  mniejszość to podmioty działające poza ramami prawa. Od kilku miesięcy trwają nieustanne debaty, czy split payment to korzystne rozwiązanie podatkowe, czy też narzędzie pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstw. Choć resort finansów wymienia szereg zalet tego rozwiązania, które w głównej mierze ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe podmiotu, to w rzeczywistości ci którzy zawsze płacili podatek VAT, nie odczują zmian ani znacznych korzyści. Jeśli chodzi o realne ryzyka dla przedsiębiorstw - to zapewne, jednym z nich jest płynność finansowa.  
PGK a wpływy z CIT do budżetu

temu

Raczej już nikt nie ma wątpliwości, że podatkowa grupa kapitałowa (PGK) nie stanowi obecnie efektywnego narzędzia optymalizowania zobowiązań podatkowych. Szereg zmian w ustawie CIT, jakie obowiązują od 2018r. jednoznacznie przeświadcza, że resort finansów podjął walkę z nadużyciami podatkowymi, jakie były identyfikowane przez organy skarbowe w ramach struktur PGK.
Luksusowe auto bez polskich tablic rejestracyjnych, ale z polską akcyzą

temu

Medialne doniesienia związane z kierunkiem wydawanych interpretacji dotyczących podatku akcyzowego od aut zarejestrowanych za granicą, a wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej w Polsce, zaskoczyły niejednego przedsiębiorcę. Zapewne dalsze działania aparatu skarbowego w tym zakresie mogą okazać się jeszcze bardziej zadziwiające.
Kryptowaluty w świetle legalności prawa

temu

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski podjęły działania dotyczące weryfikacji legalności działania giełd kryptowalutowych, zarejestrowanych w Polsce. O czym świadczą powyższe działania jednostek nadzoru nad rynkiem pieniężnym? Czy oznaczają one, że podmioty, których zakres usług dotyczy obrotu krypowalutami, prowadzą nielegalną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych bez wymaganych uprawnień?

Restrukturyzacja to nie upadłość, czyli nowa szansa dla dłużników

Kłopoty w firmie? W zeszłym roku wycofał się duży kontrahent, przez co straciliśmy znaczną część przychodów, koszty wygenerowane na współpracy przekroczyły nieoczekiwanie nawet najgorsze założenia, a odbudowa pozycji rynkowej nie idzie zgodnie z planem? Jednocześnie inna