Odszkodowanie za zawyżanie cen samochodów ciężarowych
Odszkodowanie za zawyżanie cen samochodów ciężarowych

Odszkodowanie za zawyżanie cen samochodów ciężarowych

Opublikowany

W związku z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi sztucznego wyznaczania cen przez określonych w decyzji producentów samochodów ciężarowych (MAN, Daimler, DAF, Iveco oraz Volvo/Renault, Scania), każdy, kto zapłacili za nie więcej niż powinien w przypadku niezakłóconej konkurencji, może obecnie na drodze sądowej dochodzić swoich roszczeń.

Początkowo były wątpliwości co do sposobu i trybu dochodzenia powyższych roszczeń, a także sposobu ustalania wysokości odszkodowania. Niemniej jednak w dniu 27 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która w znaczący sposób ułatwia dochodzenie odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest przedsiębiorca, który dokonał naruszenia prawa konkurencji, a tym samym w omawianym przypadku będą to polskie oddziały producentów samochodów ciężarówek.

Podmiot uprawniony do dochodzenia odszkodowania

Z roszczeniem może wystąpić zarówno nabywca bezpośredni, jak i nabywca pośredni. Nabywcą bezpośrednim jest osoba fizyczna lub prawna, która nabyła bezpośrednio od sprawcy naruszenia produkty lub usługi, których dotyczy naruszenie prawa konkurencji, a zatem wszystkie osoby fizyczne i prawne, które nabyły samochody ciężarowe bezpośrednio od ich producentów. Nabywcą pośrednim natomiast jest osoba fizyczna lub prawna, która nabyła od nabywcy bezpośredniego lub kolejnego nabywcy produkty lub usługi, których dotyczy naruszenie prawa konkurencji, lub produkty lub usługi będące pochodnymi takich produktów lub usług, lub zawierające takie produkty lub usługi. Tym samym nabywcą pośrednim będzie nabywca samochodu ciężarowego z rynku wtórnego, leasingobiorca, kredytobiorca.

Wysokość szkody

Przy ustalaniu wysokości szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji sąd może posiłkować się wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji 2013/C 167/07 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE. Ponadto na wniosek sądu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub organ ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może udzielić sądowi pomocy przy ustalaniu wysokości szkody, jeżeli pozwalają na to zebrany przez niego materiał dowodowy i posiadane informacje.

Ciężar dowodu

W przedmiotowym postępowaniu funkcjonuje domniemanie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządza szkodę. Tym samym to na pozwanym (podmiocie naruszającym) ciąży obowiązek wykazania, iż w wyniku zmowy cenowej nie została wyrządzona powodowi szkoda. Ponadto w niniejszym postępowaniu przewidziano szereg ułatwień procesowych, w szczególności Sąd może, na pisemny wniosek powoda, który uprawdopodobnił swoje roszczenie i zobowiązał się, że uzyskany w ten sposób dowód będzie wykorzystany jedynie na potrzeby toczącego się postępowania, nakazać pozwanemu, osobie trzeciej lub organowi ochrony konkurencji wyjawić środek dowodowy służący stwierdzeniu faktu istotnego dla rozstrzygnięcia, znajdujący się w ich posiadaniu.

Odsetki ustawowe

Jeżeli podstawą ustalenia odszkodowania są ceny z daty innej niż data ustalenia odszkodowania, poszkodowanemu należą się również odsetki ustawowe za okres od dnia, z którego ceny stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, do dnia wymagalności roszczenia o naprawienie szkody.

Właściwość Sądu

Sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji należą do właściwości sądów okręgowych.

Przedawnienie

W przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedawnienia wynosi 5 lat od dnia zaprzestania naruszeń. Przy czym jego bieg uległ zawieszeniu z chwilą wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie naruszenia prawa konkurencji, którego przedmiotem jest naruszenie prawa konkurencji będące podstawą roszczenia o naprawienie szkody. Podkreślić należy, iż zawieszenie biegu przedawnienia ustaje po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego naruszenie prawa konkurencji lub zakończenia postępowania w inny sposób.

Autorzy: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz Krzysztof Borżoł, adwokat, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nowe regulacje w zakresie sposobu przewozu ładunku

temu

W dniu 28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U.2018.361, zwanej dalej „Rozporządzeniem”). Potrzeba jego wydania wynikała z braku szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przewozu ładunku w polskim ustawodawstwie.
Pośrednicy transakcyjni, czyli stare po nowemu

temu

W piłce nożnej, tak jak i w innych dyscyplinach sportowych, zarówno zawodnicy, jak i kluby korzystają z usług profesjonalnych przedstawicieli, uczestniczących w relacjach między tymi podmiotami. Tak zwane pośrednictwo transakcyjne odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej piłce, a temat ogromnych kwot obracających się w światowym futbolu wykroczył już poza branżę, przenikając do mainstreamowych mediów.
Niebezpieczna praktyka w konstruowaniu umów kontraktacji

temu

W ostatnim czasie, przedmiotem żywych rozważań jest umowa kontraktacji oraz niebezpieczne praktyki w konstruowaniu przez strony jej postanowień. Powyższe wynika z faktu, iż coraz częściej nieprawidłowe postanowienia umowne w umowie kontraktacji lub niewłaściwa konstrukcja stosunku prawnego pomiędzy producentem a kontraktującym powodują nie tylko praktyczne problemy w zakresie egzekwowania wzajemnych świadczeń, ale także niezamierzone przez strony skutki prawne. Może się nawet okazać, że z uwagi na brak pewnych istotnych postanowień umowy, zawarta umowa nie jest wiążąca dla stron.
Kolejne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

temu

Z dniem 12 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1).

Kolejne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Z dniem 12 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1).